Sfeermarkten Arcen
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

E-mailadres:
info@sfeermarkten.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Sfeermarkten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Sfeermarkten Arcen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Sfeermarkten analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Sfeermarkten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sfeermarkten) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Sfeermarkten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van maximaal 1 jaar.

Persoonsgegevens > tot stopzetting samenwerking > facturatie
Personalia > tot stopzetting samenwerking > facturatie, dienstverlening
Enzovoort > tot stopzetting samenwerking > facturatie, dienstverlening

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Sfeermarkten deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sfeermarkten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Sfeermarkten uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

TOEGANG WEBSITE

U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt wordt niet gebruiken voor commerciële doeleinden/aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Sfeermarkten gebruikt cookies.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Sfeermarkten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Sfeermarkten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sfeermarkten.nl. Uw gegevens worden beschermt middels een SSL certificaat.

Sfeermarkten Arcen
ist verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten, wie sie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben sind.

E-Mail Adresse:
info@sfeermarkten.nl

PERSÖNLICHE DATEN, DIE WIR VERARBEITEN

Die Sfeermarkten verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, weil Sie unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen und/oder weil Sie sie uns selbst zur Verfügung stellen.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten:

– Vor- und Nachname
– Telefon-Nummer
– E-Mail Adresse
– Angaben zu Ihren Aktivitäten auf unserer Website

ZU WELCHEM ZWECK UND AUF WELCHER GRUNDLAGE WIR PERSONENBEZOGENE DATEN VERARBEITEN

Sfeermarkten Arcen verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke:

Abwicklung Ihrer Zahlung
– Zusendung unseres Newsletters und/oder Werbeprospekts
– Sie anzurufen oder Ihnen eine E-Mail zu schicken, wenn dies zur Erbringung unserer Dienstleistungen erforderlich ist
– Zur Lieferung von Waren und Dienstleistungen an Sie
– Die Sfeermarkten analysiert Ihr Verhalten auf der Website, um die Website zu verbessern und das Angebot an Produkten und Dienstleistungen an Ihre Präferenzen anzupassen.

AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG

Sfeermarkten trifft keine Entscheidungen auf der Grundlage einer automatisierten Verarbeitung in Angelegenheiten, die (erhebliche) Auswirkungen auf den Einzelnen haben könnten. Dabei handelt es sich um Entscheidungen, die von Computerprogrammen oder -systemen getroffen werden, ohne dass ein Mensch (z. B. ein Mitarbeiter Sfeermarkten) daran beteiligt ist.

WIE LANGE WIR PERSONENBEZOGENE DATEN AUFBEWAHREN

Sfeermarkten bewahrt Ihre personenbezogenen Daten nur so lange auf, wie es für die Erfüllung der Zwecke, für die Ihre Daten erhoben wurden, unbedingt erforderlich ist. Wir verwenden die Aufbewahrungsfrist von bis zu 1 Jahr.

Personenbezogene Daten > bis zur Beendigung der Zusammenarbeit > Rechnungsstellung
Personenbezogene Daten > bis zur Beendigung der Zusammenarbeit > Rechnungsstellung, Erbringung von Dienstleistungen
Und so weiter > bis zur Beendigung der Zusammenarbeit > Rechnungsstellung, Erbringung von Dienstleistungen

WEITERGABE PERSONENBEZOGENER DATEN AN DRITTE

Sfeermarkten gibt personenbezogene Daten nur dann an Dritte weiter, wenn dies für die Ausführung unserer Vereinbarung mit Ihnen oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist.

WEBSITE-ZUGANG

Sie dürfen diese Website sowie die auf ihr bereitgestellten Daten und Informationen nicht für kommerzielle Zwecke/Angebote und insbesondere nicht für unaufgeforderte elektronische Angebote nutzen.

COOKIES ODER ÄHNLICHE TECHNIKEN, DIE WIR VERWENDEN

Sfeermarkten verwendet Cookies.

WIE WIR PERSÖNLICHE DATEN SCHÜTZEN

Sfeermarkten nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und ergreift geeignete Maßnahmen, um Missbrauch, Verlust, unbefugtem Zugriff, unerwünschter Offenlegung und unbefugter Veränderung entgegenzuwirken. Sollten Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht ordnungsgemäß gesichert sind oder es Anzeichen für einen Missbrauch gibt, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice oder über info@sfeermarkten.nl. Ihre Daten sind durch ein SSL-Zertifikat geschützt.

WEITERGABE PERSONENBEZOGENER DATEN AN DRITTE

Sfeermarkten gibt personenbezogene Daten nur dann an Dritte weiter, wenn dies für die Durchführung unseres Vertrags mit Ihnen oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist.